فرید اعرابی در مصاحبه با نشریه قم،امید،فردا: سرمایه گذاران بخش خصوصی از مشارکت با شهرداری گریزانند.

مصاحبه نشریه قم، امید، فردا با فرید اعرابی فرید اعرابی یکی از جوانان مستعد، تحصیل کرده و دگراندیش قمی که اخیرا با تحقیقات جامع، توانسته شیوه های نوینی از مدیریت در زمینه های شهری، اجتماعی و سازمانی را ارائه نماید. مصاحبه ی ذیل، حاصل گفتگویی صریح و بی پرده با …

Continue reading